Kurs instruktorski – WOPR Olsztyn

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi nabór osób na kurs Instruktora Ratownictwa Wodnego:

 

Wymagania:

  • Uprawnienia Ratownika Wodnego
  • Aktualne uprawnienia KPP
  • Opłacone składki WOPR na rok 2023
  • Przygotowanie pedagogiczne *

 

*) Przygotowanie pedagogiczne wymagane od osób prowadzących szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego określone jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 3 W myśl § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, przez przygotowanie pedagogiczne „należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego”.

Zgodnie z ww. przepisem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Kontakt:
Biuro ZW WOPR w Olsztynie
Telefon: 89 527-48-14 ( Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00 )
e-mail: warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

Instagram
YouTube