Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Zebranie delegatów Oddziału w Olsztynie PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 30 August 2017 07:59

ZAPROSZENIE

Zebranie delegatów na Zjazd
Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Olsztynie

(W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie którzy na dzień 31.12.2016
mieli opłaconą składkę za rok 2016 lub 2015)


Zgodnie z §40 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zwołuję Zebranie Delegatów Oddziału Miejsko – Powiatowego WOPR Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA WARMIA OLSZTYN UL. ŻEGLARSKA
I TERMIN – GODZ. 16.15
II TERMIN – GODZ. 16.30

 

propozycja

REGULAMIN

Walnego Zebrania Wodnego Ochotniczego Pogotowia  Ratunkowego   
Województwa Warmińsko - Mazurskiego Oddział Miejsko-Powiatowego
w Olsztynie

 

§ 1

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19.11.2016 r. oraz ze Statutem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego zostało zwołane na dzień 15.09.2017 Walne Zebranie członków Oddziału Miejsko – Powiatowego w Olsztynie

§ 2

W Walnym Zebraniu udział biorą;

 1. z głosem decydującym - wszyscy członkowie Oddziału, którzy na dzień 31.12.2016 nie zalegli z opłatą składki członkowskiej dłużej niż 24 miesiące
 2. z głosem doradczym – ustępujący członkowie władz Oddziału, zaproszeni goście
  i przedstawiciele Zarządu WOPR Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Członkowie Oddziału stwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisem na liście obecności.

Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale co najmniej 50%+1czł. Oddziału w pierwszym terminie ,w drugim terminie przy stanie obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 3

Walne Zebranie otwiera Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Oddziału i zgłasza  kandydata na Przewodniczącego obrad pod głosowanie.

§ 4

Walne Zebranie Oddziału wybiera Protokulanta i następujące Komisje ;

 1. Protokólanta Walnego Zebrania (+ 1 osobę) którego zadaniem jest:
  1. protokołowanie przebiegu Walnego Zebrania,
  2. zebranie wszystkich dokumentów Walnego Zebrania i przekazanie Przewodniczącemu Zebrania.
 2. Mandatową - Wyborczą w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest:
  1. stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocność Walnego Zebrania,
  2. sporządzenie protokółu i przekazanie informacji, wszystkim obecnym na zebraniu.
  3. Przedstawienie Walnemu Zebraniu listy kandydatów do:

· Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR,

· Komisji Rewizyjnej ,

· Sądu Koleżeńskiego,

· Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

  1. Propozycje kandydatów do władz Miejsko- Powiatowych WOPR należy przedstawić  po  konsultacji  z zainteresowanymi osobami.
  2. umieszczone na liście kandydatów muszą wyrazić zgodę na kandydowanie do władz.
 1. Uchwał i Wniosków w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest:
  1. przedłożenie Walnemu Zebraniu projektu uchwał i wniosków do Walnego   Zebrania i do Zarządu WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgłoszonych w czasie obrad.
 2. Skrutacyjną w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest:
  1. obliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów do:

· Zarządu Oddziału,

· Komisji Rewizyjnej ,

· Sądu Koleżeńskiego

· Delegatów na Zjazd WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  1. Komisja zostaje wybrana spośród uczestników Walnego Zebrania po zamknięciu listy kandydatów do władz.

§ 5

Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgłoszonych przez członków.

 1. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 6

Kandydatów do władz Miejsko-Powiatowych WOPR przedstawia:

1. Komisja Wyborcza po konsultacji z kandydatami.

2. Uczestnicy Walnego Zebrania mogą zgłaszać dodatkowe kandydatury niezależnie od listy Komisji Wyborczej.

3. Dodatkowe głosowanie zarządza się w przypadkach, gdy kandydaci do władz zajmują ostatnie miejsca na listach i uzyskali tę samą ilość głosów, a limit wymaga rozstrzygnięcia.

Przy głosowaniu tajnym członkowie Zebrania swoje głosy wrzucają do urny.

Urna na głosy powinna być zabezpieczona i otwierana komisyjnie.

 

§ 7

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym wybiera;

1. Zarząd Oddziału Miejsko- Powiatowego WOPR

2. Komisję Rewizyjną  Oddziału Miejsko- Powiatowego WOPR

3. Komisję Dyscyplinarną Oddziału Miejsko- Powiatowego WOPR

4. Delegatów na Zjazd WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego

§ 8

Nowo wybrany Zarząd  oraz nowo wybrane Komisje w głosowaniu jawnym lub tajnym powołują spośród siebie – Prezesa Oddziału i Przewodniczących Komisji

§ 9

Walne Zebranie rozpatruje wszystkie wnioski zgłoszone w trakcie obrad.

Walne Zebranie wypowiada się przez głosowanie jawne nad każdym z przedstawionych wniosków.

§ 10

Przewodniczący Walnego Zebrania  udziela głosu uczestnikom zebrania zgodnie z poszczególnymi punktami obrad w kolejności zgłoszeń.

Poza porządkiem obrad, Przewodniczący udziela głosu  wyłącznie w sprawach formalnych. Za sprawy formalne uważa się;

1. wnioski dotyczące prowadzenia obrad,

2. przerywanie dyskusji,

3. ograniczenie wypowiedzi,

4. odbieranie głosu w dyskusji,

5. zarządzanie przerwy,

Przewodniczący Walnego Zebrania decyduje o czasie wystąpienia w zależności od ważności sprawy.

Wystąpienie w zasadzie nie powinno trwać dłużej niż 3 .minut.

W przypadku nie udzielenia głosu w dyskusji z uwagi na brak czasu, każdy uczestnik Walnego Zebrania ma prawo złożenia swego wystąpienia na piśmie do protokółu Walnego Zebrania.

§ 11

Każdy uczestnik Walnego Zebrania zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zatwierdzonego regulaminu i dyscypliny obrad.

§ 12

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 13

Niniejszy regulamin ważny jest od momentu jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie  do końca jego trwania.