Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Wyniki przetargu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 August 2014 09:56

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 260588-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Zakup łodzi kabinowej typu RIB z silnikami min 200KM wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem i rękawami sorbentowymi.
Termin składania ofert: 2014-08-15

 

Olsztyn: Zakup łodzi kabinowej typu RIB wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 276688 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260588 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Polna 16, 10-059 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5247070, faks 089 5247070.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup łodzi kabinowej typu RIB wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup łodzi kabinowej typu RIB wraz z silnikami min.200KM wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem i rękawami sorbentowymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.52.14.00-9, 42.11.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sportis S.A., Bojano ul. Na Dambik 22, 84-207 Koleczkowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 497880,00

  • Oferta z najniższą ceną: 497880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 497880,00

  • Waluta: PLN.