Zmiana ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

W dniu 1 października 2021 r. weszły w życie:

Nowelizacja ustawy doprecyzowała przepisy prawa w zakresie definicji ratownika wodnego zawartej aktualnie w art. 15a, poprzez określenie, iż ratownik wodny powinien posiadać co najmniej jedną z kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, a także wprowadziła delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie. Ponadto zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, osoby wykonujące zawody medyczne tj.: lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełniają jednocześnie wymagania w zakresie posiadania kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.