Zapytanie ofertowe Print
Written by Administrator   
Thursday, 28 November 2013 11:27

 

Zapytanie ofertowe

KODY CPV:

35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Bądź na fali – zostań ratownikiem – edycja 4” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” zaprasza do składania ofert na zakup specjalistycznej łodzi ratowniczej z otwieranym dziobem.

I. Zamawiający:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Polna 16, 10 – 059 Olsztyn

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa 4 sztuk manekinów szkoleniowych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z panelem odczytowym z możliwością podłączenia do komputera, z możliwością uzyskania informacji zwrotnej o jakości wykonanych ćwiczeń z możliwością pomiaru uciśnięć i objętości wdmuchnięć.

Dostawa 2 sztuk manekinów do nauki defibrylacji typu AED Little Anne wraz z defibrylatorem szkoleniowym AED.

III. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

1. Oferty będą przyjmowane do 09.12.2013r. – godz. 12:00

2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście, przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany prze Zamawiającego tj.:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Polna 16, 10 – 059 Olsztyn
warmiń This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego

4. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany w punkcie III podpunkt 2 uważana jest za nieważną

5. Oferta powinna być podpisana i zaparafowana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1. Oferta zostanie przedstawiona do 09.12.2013r. do godz. 12:00 (data wpływu oferty)

2. Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto

3. Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z oferentem przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu zamawiający rezygnuje z oferty.

VI. Waga punktowa oceny oferty

1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową : 100% punktów ( 100 punktów)- cena usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego

2. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od ceny całościowej usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, w kolejności od najniższej do najwyższej. 100 punktów zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich ofert  z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację działania w projekcie.

4. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

VII. Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wynikach w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu – Sławomirem Gicewiczem dostępnym pod numerem telefonu 602 512 010 lub e-mail warmiń This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it