Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


WOPR WM
Egzamin na patent Sternika Motorowodnego Projekt BnF4 PDF Print
Written by Administrator   
Thursday, 21 August 2014 11:38

Egzamin dla I grupy sternika motorowodnego w Projekcie Bądź na fali – zostań ratownikiem edycja 4 wyznaczony na 01.09.2014 na przystani Warmii.

Zbiórka o godz. 10.00 w biurze WOPR.

 

 

ZABRAC ZE SOBĄ DOWODY OSOBISTE

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 12:48
 
Wyniki przetargu PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 20 August 2014 09:56

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 260588-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Zakup łodzi kabinowej typu RIB z silnikami min 200KM wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem i rękawami sorbentowymi.
Termin składania ofert: 2014-08-15

 

Olsztyn: Zakup łodzi kabinowej typu RIB wraz z przyczepą podłodziową z dodatkowym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 276688 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Read more...
 
Grupa I - Nurek P1 - BnF5 PDF Print
Written by Administrator   
Tuesday, 12 August 2014 10:07

Lista osób zakwalifikowanych:

1. Jakub Panasiuk

2. Anna Aniołkowska

3. Jadwiga Grabania

4. Maciej Cybruch

5.Patryk Jarząbek

6. Kamil Polaszewski

7. Michał Piwowar

8. Mateusz Joniuk

9. Adam Janiuk

10. Przemysław Koszela

 
Zapytanie ofertowe PDF Print
Written by Administrator   
Thursday, 28 November 2013 11:27

 

Zapytanie ofertowe

KODY CPV:

35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Bądź na fali – zostań ratownikiem – edycja 4” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” zaprasza do składania ofert na zakup specjalistycznej łodzi ratowniczej z otwieranym dziobem.

I. Zamawiający:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Polna 16, 10 – 059 Olsztyn

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa 4 sztuk manekinów szkoleniowych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z panelem odczytowym z możliwością podłączenia do komputera, z możliwością uzyskania informacji zwrotnej o jakości wykonanych ćwiczeń z możliwością pomiaru uciśnięć i objętości wdmuchnięć.

Dostawa 2 sztuk manekinów do nauki defibrylacji typu AED Little Anne wraz z defibrylatorem szkoleniowym AED.

III. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

1. Oferty będą przyjmowane do 09.12.2013r. – godz. 12:00

2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście, przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany prze Zamawiającego tj.:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Polna 16, 10 – 059 Olsztyn
warmiń This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego

4. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany w punkcie III podpunkt 2 uważana jest za nieważną

5. Oferta powinna być podpisana i zaparafowana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1. Oferta zostanie przedstawiona do 09.12.2013r. do godz. 12:00 (data wpływu oferty)

2. Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto

3. Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z oferentem przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu zamawiający rezygnuje z oferty.

VI. Waga punktowa oceny oferty

1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową : 100% punktów ( 100 punktów)- cena usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego

2. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od ceny całościowej usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, w kolejności od najniższej do najwyższej. 100 punktów zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich ofert  z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację działania w projekcie.

4. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

VII. Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wynikach w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu – Sławomirem Gicewiczem dostępnym pod numerem telefonu 602 512 010 lub e-mail warmiń This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Grupa II - Sternik Motorowodny BnF4 PDF Print
Written by Administrator   
Tuesday, 12 August 2014 10:04

Lista osób zakwalifikowanych:

1. Kinga Ludwińska

2. Krystian Nadolski

3. Magdalena Turczyn

4. Łukasz Tański

5. Magdalena Zwolińska

6. Łukasz Kapela

7. Krystian Chabowski

8. Kamil Olichwier

9. Patryk Pleszkun

10. Dawid Gleszczyński

 
Ogłoszenie przetargu PDF Print
Written by Administrator   
Tuesday, 05 August 2014 08:26

W dniu 05.08.2014 ogłoszony został przetarg na Zakup łodzi kabinowej typu RIB

icon SIWZ przetarg na zakup łodzi

 

UWAGA nastąpiła zmiana terminu dostarczenia ofert i otwarcia

Termin składania ofert                  18.08.2014 r.       godz. 13:00
Termin otwarcia ofert                    18.08.2014 r.       godz. 13:30

icon icon SIWZ poprawna

Pytania do przetargu skierowane przez potencjalnych wykonawców:

Zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Minimalnych Wymagań Technicznych.

I. Pkt. 32 Echosonda

Czy Zamawiający dopuszcza/aby echosonda była zintegrowana z ploterem GPS o rozdzielczości 800x480 pikseli, bez możliwości zapisu wskazań, z maksymalną głębokością penetracji min. 600m?

II. Pkt. 38 Przyczepka podłodziowa

Biorąc pod uwagę wielkość i masę łodzi, prosimy o sprecyzowanie kwestii związanych z przyczepką podłodziową:

- Na jakie odległości będzie przewożona łódź na tej przyczepie?

- Jaki pojazd będzie ciągnikiem przyczepy (dostosowania haka i ewentualnych systemów hamulcowych)?

- Czy przyczepka będzie służyła do przewożenia łodzi po drogach publicznych? Czy tylko po placu manewrowym.

 

Odpowiedzi:

Pyt. 1
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. jednocześnie informujemy iż w SIWZ znalazł się błąd pisarski w specyfikacji echosondy podano błędną min. głębokość penetracji min 4000m powinno być 400m.

Pyt. 2
Przyczepka będzie służyła do przewożenia łodzi po utwardzonym placu manewrowym w celu składowania i konserwacji zimowej łodzi.

 


Last Updated on Friday, 08 August 2014 10:57
 
Grupa I - Sternik Motorowodny BnF4 PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 30 July 2014 08:05

Lista osób zakwalifikowanych do I Grupy - sternik motorowodny

  1. Wiktoria Naumczyk
  2. Wojciech Barszczewski
  3. Marcin Wyrzykowski
  4. Martyna Zajma
  5. Maciej Kubala
  6. Andrzej Ulatowski
  7. Krzysztof Kasjan
  8. Jakub Wojtkowski
  9. Magdalena Turczyn
  10. Kamil Maron

 

 
Egzamin na patent Sternika Motorowodnego PDF Print
Written by Administrator   
Friday, 11 July 2014 07:26

W dniu 23 lipca 2014 roku w Mrągowie o godzinie 16.00 w Eko-Marinie ul, Jaszczurcza Góra 11 odbędzie się Egzamin na Patent Sternika Motorowodnego.

Zgłoszenia na egzamin i wpłaty przyjmuje biuro WOPR Olsztyn ul. Polna 16 w godzinach 9-14.

Koszt Egzaminu 250 zł, osoby uczące się do 26 roku życia z ważną legitymacją 50% zniżki.
Wpłat można dokonać na konto WOPR;  Bank PEKAO SA   77 1240 5598 1111 0000 5031 6177.

Na egzamin potrzebny jest dokument tożsamości  i dokument dokonania opłaty Egzaminacyjnej.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 5 of 8