Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA i SAMORATOWNICTWA LODOWEGO PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 13 January 2015 11:23

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA i SAMORATOWNICTWA LODOWEGO – Płock 31.01. – 01.02.2015 r.

Celem szkolenia w zakresie modułu „ratownictwo” jest przygotowanie ratowników do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie. Szkolenie w module „samoratownictwo” ma na celu zapoznanie  uczestników ze środowiskiem wodnym zimą w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych – bez użycia kombinezonów ochronnych i innego rodzaju sprzętu specjalistycznego.

Organizatorem szkolenia jest Zarząd Główny WOPR na zlecenie, którego wykonuje je Rejonowe Płockie WOPR w Płocku.


liczba godzin szkoleniowych
: 11 godz. 30 min
zajęcia teoretyczne – 3 godz. 30 min
zajęcia praktyczne – 8 h


Kadra kursu :

· Instruktorzy Płetwonurkowania KDP/CMAS z uprawnieniami do nurkowania pod lodowego – min 2 osoby (zabezpieczenie)

· Instruktorzy WOPR po przeszkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego – min. 6 osób

· Liczba kursantów na jednego instruktora – max. 10

Uczestnicy szkolenia :

· Ratownicy WOPR

· PSP, Policja, Straż Miejska, Straż Rybacka i inne służby ratownicze

Wymagania formalne :

· ważna legitymacja członka WOPR (dotyczy ratowników WOPR)

Wyposażenie indywidualne w sprzęt :

· kask,

· kamizelka,

· skafander nurkowy mokry – pianka neoprenowa (docieplacz – opcjonalnie),

· rękawiczki i buty neoprenowe,

· osłona na twarz (opcjonalnie).

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia otrzymuje wpis do legitymacji ratowniczej o odbytym szkoleniu oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia : (ilość miejsc ograniczona - max 70 osób) ! Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it bądź listownie lub osobiście na adres : Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wyszogrodzka 1A (wjazd od Ułańskiej), 09-402 Płock

Opłata :

a) osoby które zdecydują się przyjechać w piątek (30 stycznia 2015 r.) i będą

zakwaterowane dwie noce – opłata 200 zł (w tym koszty : szkolenia, certyfikat,

całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie)

b) osoby które przyjadą w sobotę rano (31 stycznia 2015 r.) i będą zakwaterowane

jedną noc opłata - 135 zł (w tym koszty : szkolenia, certyfikat, wyżywienie oraz

zakwaterowanie)

c) osoby które nie potrzebują noclegu i całodziennego wyżywienia – opłata 50 zł

(w tym koszty : szkolenia, certyfikat oraz ciepły posiłek w czasie szkolenia)

- Koszty dojazdu we własnym zakresie.

- Osoby które na min. 4 dni przed terminem szkolenia nie dokonają wpłaty zostaną   skreślone z listy uczestników.

- Wpłat prosimy dokonać na konto nr : 96-1240-3174-1111-0000-2890-2247.

Z dopiskiem – „Szkolenie lodowe” Imię i Nazwisko uczestnika

Zalecenia :

W celu uczestnictwa w module „samoratownictwo” każdy uczestnik winien posiadać jeden dodatkowy komplet rzeczy w które zwykle ubiera się zimą (czapka, rękawiczki, kurtka, bluza, bielizna spodnie, skarpety, buty). Uczestnik winien również posiadać plecak wyposażony w pas biodrowy  i dwa duże worki foliowe np. na śmieci min. 60 l.

UWAGA !

Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia na szkolenie osób, które zgłosiły się po terminie jak również osób, które nie spełniają warunków formalnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo odwołania szkolenia                            z powodów niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych.


Koordynator szkolenia – Piotr Lisocki 0-24 262-92-28 ; 530-246-523

Kierownik szkolenia – Sebastian Tumiłowicz.

PLAN ZAJĘĆ

SOBOTA 31.01.2015 r.

Wykłady - Centrum konferencyjne „Nad Wisłą” , Płock ul. Parowa 10 – zbiórka godz. 7.00 – akredytacja uczestników

1. Lód – budowa, struktura, właściwości 45 min., 7:30 – 8:15

2. Organizacja i bezpieczeństwo akcji ratowniczej na lodzie, w tym wyposażenie    i sprzęt ratowniczy używany w ratownictwie lodowym – 45 min, 8:20 – 9:05

3. Akcje ratownicze indywidualne i zespołowe podczas załamania się lodu                  z użyciem profesjonalnego i przypadkowego sprzętu ratowniczego – 45 min., 9.10 – 9.55

4. Hipotermia – 30 min., 10.00 -10.30

5. Wykład Marcina Siwka z firmy KeviSport  30 min.10.35 – 11.05

Zajęcia praktyczne – SOBOTA 31.01.2015 r. - Płock Zalew „Sobótka”,                     ul. Parowa – zbiórka godz. 11.25 – obiad w trakcie zajęć

1. Akcje ratownicze indywidualne i zespołowe – 4 h., 12:00 – 16:00

a) Otwór 1 – samoratownictwo lodowe

b) Otwór 2 – Łódź „Jacek L”

c) Otwór 3 – Sanie lodowe

d) Otwór 4 – Manekin

e) Otwór 5 – Podręczny sprzęt ratunkowy

f) Otwór 6 – Katamaran wodno - lodowy

g) Otwór 7 – Poduszkowiec „Allwalker”

Zajęcia praktyczne – NIEDZIELA 01.02.2015 r. - Płock Zalew „Sobótka”,                     ul. Parowa – zbiórka godz. 9.00 – gorący posiłek w trakcie zajęć.

2. Akcje ratownicze indywidualne i zespołowe – 4 h., 9:00 – 13:00

a) Otwór 1 – samoratownictwo lodowe

b) Otwór 2 – Łódź „Jacek L”

c) Otwór 3 – Sanie lodowe

d) Otwór 4 – Manekin

e) Otwór 5 – Podręczny sprzęt ratunkowy

f) Otwór 6 – Katamaran wodno - lodowy

g) Otwór 7 – Poduszkowiec „Allwalker”


Każdy uczestnik ćwiczeń
OBOWIĄZKOWO przez cały czas szkolenia powinien być wyposażony w kask , piankę neoprenową , kamizelkę , buty, rękawiczki a w trakcie ćwiczeń w szelki asekuracyjne !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA LODOWEGO

[

TERMIN:
31.01-01.02.2015 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

DANE UCZESTNIKA:

1. Imię i nazwisko

2. Jednostka terenowa WOPR:

3. Nazwa podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego:

4. Numer legitymacji WOPR/inne:

ADRES ZAMIESZKANIA:

5. Ulica:

6. Kod pocztowy, miejscowość:

7. Nr telefonu:

8. E-MAIL:

9. PESEL:

DANE PŁATNIKA DO RACHUNKU

10. Nazwa:

 

11. Ulica:

 

12. Kod pocztowy, miejscowość:

 

13. Nip płatnika:

 

UPRAWNIENIA:

14. RATOWNICZE (stopień)

Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje:

Opłatę za kurs w wysokości 200 zł lub 135 lub 50 zł (wybrać wariant) należy uiścić do dnia: 27.01.2015 r.
na konto Rejonowego Płockiego WOPR, ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock:

Bank PKO konto nr : 96-1240-3174-1111-0000-2890-2247. tytułem: „Imię i Nazwisko , Szkolenie lodowe

Podpisując formularz::

1. Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe.

2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku wycofania się z uczestnictwa szkoleniu                     w terminie późniejszym niż 5 dni przed kursem organizator szkolenia nie zwraca opłaty (w przypadku odwołania szkolenia przez organizatora przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty)

3. Wyrażam zgodę przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie moich danych osobowych i umieszczenie ich w bazie danych Rejonowego Płockiego WOPR z siedzibą w Płocku przy           ul. Wyszogrodzkiej 1a, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U.                 z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

4. Wyrażam zgodę na udział w szkoleniu, akceptuję regulamin szkolenia i zobowiązuję się do przestrzegania poleceń instruktorów i organizatorów.

5. Oświadczam, że posiadam indywidualne ubezpieczenie NW (od Nieszczęśliwych Wypadków).

6. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych oraz innych udziału w szkoleniu. Przyjąłem do wiadomości, że za wady zdrowotne, choroby oraz inne przeciwwskazania do udziału w szkoleniu i wynikłe z tego zagrożenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nieodpowiednie użycie sprzętu i nieprzestrzeganie poleceń instruktora i organizatorów.

 

……..………..…………                                             ……..………..…………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS

 

Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz proszę przesłać na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , fax: 24 262-92-28
lub dostarczyć do biura Rejonowego Płockiego WOPR: ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock